หนังสือสั่งการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การขอใช้อาคารเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
02 มิ.ย. 2564
2 ที่ ตง 0218/ว45 ลว.25 ม.ค2564 เรื่อง การสำรวจพื้นที่่สำหรับกองวัสดุที่ได้จากการขุดลอกร่องน้ำกันตัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
30 ม.ค. 2564
3 ที่ ตง 0218/ว 28 เรื่อง แผนการตรวจราชการกรณีปกติประจำปี ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
22 ม.ค. 2564
4 ที่ ตง 0218/ว 29 เรื่อง ขอความร่วมมือให้เชื่อมโยงหัวข้าสื่อออนไลน์ E-Learning บนเว็บไซต์ www.oic.go.th ไปที่หน้าเว็บไซด์หลักของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
116
22 ม.ค. 2564
5 ที่ ตง 0218/ว 30 เรื่อง รายงานสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลายและการประเมินความเสี่ยงต่อการระบาดปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
22 ม.ค. 2564
6 ที่ ตง 0218/ว 31 เรื่อง การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
22 ม.ค. 2564
7 ที่ ตง 0218/ว 32 ลว. 19 ม.ค.64เรื่อง การดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายแบบบูรณาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
22 ม.ค. 2564
8 ที่ ตง 0218/ว 39 ลว.22 ม.ค.64 เรื่อง การยืนลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เพื่อขอรับสนับสนุนกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2177
22 ม.ค. 2564
9 ี่ที่ ตง 0218/ว 41 ลว.22 มกราคม 2564 เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้ง การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
22 ม.ค. 2564
10 ที่ ตง 0218/ว 42 ลว.22 มกราคม 2564 เรื่อง ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการในประเด็นประกาศของกรมการปกครองขนส่งทางบกเกี่่ยวกับการปฏิบัติ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
22 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13