หนังสือสั่งการ
เรื่อง :ที่ ตง 0218/ว 42 ลว.22 มกราคม 2564 เรื่อง ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการในประเด็นประกาศของกรมการปกครองขนส่งทางบกเกี่่ยวกับการปฏิบัติ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 96 คน