หนังสือสั่งการ
เรื่อง :ี่ที่ ตง 0218/ว 41 ลว.22 มกราคม 2564 เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้ง การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 105 คน